سفارش تبلیغ
صبا ویژن

جملات زیبا

رسم ورسوم غلط

 داستان میمون ها و موز و آب سرد

چند نفر دانشمند 5میمون را داخل یک قفس انداختندکه داخل قفس یک چهار پایه بلند بود که روی آن یک موز قرار داشت هر کدام از میمون ها که می خواست به طرف موز برود که آن را بخورددانشمندان آب سرد را روی همه میمون ها می ریختند.که مانع از رسیدن به موز و خوردن آن می شد این کار به قدری تکرار شد که وقتی یکی از میمون ها اقدام به بالا رفتن میکرد 4میمون دیگراز ترس تنبه به وسیله آب سرد او را به شدت کتک می زدند.بعد هاوقتی که آب سرد هم در کار نبود میمون ها بر حسب عادت این کار را تکرارمی کردند. بعد از چند وقت دانشمندان یکی از میمون ها را عوض می کنند میمون تازه وارد وقتی اقدام به بالا رفتن از چهار پایه می کند تا موز را بخورد از طرف بقیه مورد حمله قرار میگیرد .بعد از چند وقت او بدون اینکه دلیلش را بداند به این کار عادت می کند بعدا دانشمندان یکی دیگر از میمون های قبلی را جایگزین می کنند .که آن هم وقتی اقدام به بالا رفتن میکند چهار میمون دیگر اورا کتک می زنند حتی میمونی که قبل از او وارد شده بود اورا کتک می زد بدون آن که آب سردی در کار باشد و دلیل این کار را بداند و بلاخره این جایگزینی به آنجا رسید که هیچ کدام از میمون هایی که از اول بودنددیگر در قفس دیده نمی شد با این وجود همه 5میمون که به مرور وارد قفس شده بودند همه این کار را تکرار میکردند بدون آن که دلیل آن را بدانند حال اگر از آنها سوال میشد که چرا هرکس که میخواهد موز بالای چهار پایه را بخورد کتک می زنید آنها می گفتند که دلیلش را نمیدانیم این از قدیم یک رسم بوده .

به نظر شما وقت آن نیست که بعضی از رسم ورسومات غلط را از زندگی خود حذف کنیم؟